top of page
ADVOKATENS OPLYSNINGSPLIGT

Som advokat har jeg pligt til at forsyne alle med følgende oplysninger:

 

Pernille Skinnerup Advokatfirma er etableret på adressen Slagslunde Bygade 27A, 3660 Stenløse.

 

Jeg kan kontaktes på telefonnummer 2916 4883 samt på e-mail: pernille@skinnerup.dk.

 

Mit CVR-nummer er 33 82 63 70.

 

Pernille Skinnerup Advokatfirma er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed.

 

Pernille Skinnerup Advokatfirma har klientbankkonto hos Danske Bank: 4001 – 46144 76613.

 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til EUR 100.000, ca. danske kr. 750.000. Dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

 

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til EUR 10.000.000, indtil 12 måneder, efter beløbet blev indsat, og uanset, om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside: www.gii.dk.

 

Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark som advokat og er en del af Advokatsamfundet.

 

Jeg har tegnet en ansvarsforsikring og en garantiordning efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af mig, uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre dette aftales med klienten.

 

Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

I tilfælde af en tvist om salær, opkrævet af Pernille Skinnerup Advokatfirma, og/eller utilfredshed med advokaters adfærd, kan klienten klage over dette ved henvendelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

 

200423/psk

§

bottom of page