top of page
Sådan behandler vi personoplysninger i Advokatfirmaet Pernille Skinnerup

1. Advokatfirma Pernille Skinnerup er den dataansvarlige – kontaktoplysninger

Pernille Skinnerup er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Advokatfirma Pernille Skinnerup
Frydenborgvej 27E
DK-3400 Hillerød
CVR-nr.: 33 82 63 70
Telefon: +45 29 16 48 83
Mail: pernille@skinnerup.dk

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 

Advokatfirmaet Pernille Skinnerup (”Att. Databeskyttelsesrådgiveren”)
Frydenborgvej 27E
DK-3400 Hillerød
Telefon: +45 31 33 09 20
Mail: silke@skinnerup.dk

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med at behandle dine personoplysninger er som udgangspunkt for at kunne besvare din henvendelse og/eller for at kunne opfylde den aftale om advokatbistand eller -rådgivning, som du eller den virksomhed, du repræsenterer, har indgået med os – som følge af indhentet skriftligt samtykke, som du har givet samtidig med din bekræftelse af min ordrebekræftelse.

For så vidt angår retsgrundlaget for vores behandling af evt. følsomme oplysninger om dig vil dette oftest følge af, at behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at fastlægge eller forsvare retskrav eller gøre disse gældende, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, men kan også være nødvendige for at overholde klientens eller dine arbejds- sundheds- eller socialretlige forpligtelser eller varetage specifikke rettigheder, jf. samme forordnings artikel 9, stk. 2, litra b.
 

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er retsplejeloven, hvidvaskloven og de advokatetiske regler (læs mere om disse på www.advokatsamfundet.dk).

 

4. Kategorier af personoplysninger

Når du er klient hos os, betyder det, at vi behandler en række personoplysninger om dig og de øvrige parter, der eventuelt er involveret i sagen.

Almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og en evt. kontaktperson registreres i vores sagshåndteringssystem, for at kunne administrere vores aftale og kunne sende dig relevant information i tilknytning til sagen.

Afhængigt af sagstypen indsamler og registrerer vi desuden en række følsomme personoplysninger om dig som f.eks. helbredsoplysninger i forbindelse med erstatningssager om personskader.

Vi håndterer dine personoplysninger adskilt fra alle andre sager, og det er kun medarbejdere, der beskæftiger sig med din sag, der har adgang.

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Oplysningerne om dig opbevares på virksomhedens adresse i aflåste arkiver.

Oplysningerne opbevares tillige hos vores databehandlere (XDC Gruppen A/S) i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (som fx ekstern hosting af it-programmer, softwarebackup mv.). Opbevaring af dine oplysninger hos eksterne samarbejdspartnere (vores databehandlere) er underlagt de danske databeskyttelsesregler, og der er indgået databehandleraftaler med databehandlere, der skal sikre, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende i hænde.

Relevante personoplysninger kan videregives til dit forsikringsselskab f.eks. ved ansøgning om retshjælpsforsikring, til modpartens advokater i henhold til retsplejeloven, dyrlæger, syn- og skønsmænd og eksterne specialister til udredning og ekspertudtalelser i henhold til sagen.

Følgende fysiske og juridiske personer vil i relevant omfang kunne få adgang til dine personoplysninger som led i sagsbehandlingen, ved lovligt grundlag herfor:

 • Retten/domstolen, voldgiftsretter

 • Offentlige myndigheder (f.eks. Civilstyrelsen eller Procesbevillingsnævnet)

 • Modparter og deres advokater

 • Andre parter og deres advokater (f.eks. ved adcitation og procestilvarsling)

 • Forsikringsselskaber, der yder retshjælpsdækning, eller har en partsinteresse

 • Sagkyndige, syn- og skønsmænd, dyrlæger og andre eksterne specialister

 • Brancheorganisationer, hvor det er relevant for sagen

 

Internt i Advokatfirmaet Pernille Skinnerup er det alene de af vores medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for at se dine personoplysninger, der har adgang til disse.

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Som forholdene er i dag overfører vi ikke data til lande udenfor EU/EØS. Hvis det bliver aktuelt, at visse af dine data vil blive overført til lande beliggende udenfor EU/EØS vil du blive kontaktet af os.

 

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysninger, der behandles af os, vil være indsamlet via følgende kilder:

 1. Direkte fra klienten selv

 2. Tredjemand. Ex. domstolene, offentlige myndigheder, modparter og deres advokater, vidner eller andre personer involveret i sagen

 3. Offentlige registre, navnlig Tingbogen, Personbogen, CVR-registeret og CPR-registeret

 4. Offentlige kilder, herunder internettet

 

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, som er registreret hos os (og vores databehandlere), når de ikke længere er nødvendige for det eller de formål, de var indsamlet og behandlet til.

Som udgangspunkt gemmer vi alle relevante sagsrelaterede oplysninger, herunder dine personoplysninger, i 5 år fra din sag er afsluttet. Vi sletter ikke dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt at kunne fastslå eller forsvare et senere retskrav.

Sagsakterne opbevares desuden for at kunne dokumentere sagsforløbet i tilfælde af en tvist i forhold til den bistand og/eller rådgivning vi har udført. Vi er også forpligtede til at opbevare sagsakterne for senere at kunne vurdere en potentiel interessekonflikt i forbindelse med nye sager, i henhold til de advokatetiske regler.

Vi opbevarer endvidere bogføringsmateriale og oplysninger indhentet til brug for overholdelse af hvidvaskloven i 5 år – som bestemt af bogførings- og hvidvaskloven.

 

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

§

bottom of page